• Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

 • Znać ustawy to nie trzymać się ich słów, ale rozumieć sens i znaczenie.

Kancelaria Adwokacka

Diana Duch

Więcej »

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Diana Duch oferuje profesjonalną obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Naszym celem jest świadczenie rzetelnej i na najwyższym poziomie pomocy prawnej. Decydując się na współpracę z Naszą Kancelarią możecie mieć Państwo pewność, że kierujemy się profesjonalizmem i zasadami etyki zawodowej, która jest dla nas wyznacznikiem jakości.

O mnie

Diana Urszula Duch

Adwokat, założycielka Kancelarii Adwokackiej Diana Duch. Aktualnie wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Mecenas Diana Duch jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2011-2014 odbyła aplikację adwokacką przy Warszawskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Początkowo została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, a następnie na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Mecenas Diana Duch specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz w sporach gospodarczych. Występuje także jako obrońca w procesach karnych.

Adwokat Diana Duch w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej, w szczególności, koncentrowała się na zdobywaniu doświadczenia w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Praca w kancelariach adwokackich i radcowskich sprawiła, że posiada rozległą wiedzę, co pozwala jej na kompleksowe podejście do wszelkich zagadnień i problemów prawnych.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Diana Duch świadczy zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb każdego klienta usługi prawne z zakresu następujących specjalizacji:

 • prawo cywilne,
  • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
  • sprawy o dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody w postępowaniu przesądowym, cywilno-sądowym, karno-sądowym i administracyjno-sądowym,
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję),
  • sprawy wieczystoksięgowe,
  • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
  • windykacja należności,
  • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego,
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego,
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  • i inne.
 • prawo pracy,
  • przygotowywanie umów o pracę,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia,
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy (m.in.: w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
  • i inne
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy o alimenty (m.in.: podwyższenie albo obniżenie alimentów, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem (m.in.: ustalenie kontaktów, pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka),
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
  • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego,
  • sprawy związane z opieką i kuratelą,
  • i inne.
 • prawo spadkowe,
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • sprawy dotyczące zapisu i polecenia,
  • sprawy o zachowek,
  • i inne
 • prawo karne,
  • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu przed Sądem we wszystkich instancjach,
  • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (sporządzanie wniosków w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary),
  • prowadzenie spraw o ułaskawienie,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • i inne.
 • prawo administracyjne,
  • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi (w szczególności: odwołania, skargi, zażalenia),
  • i inne.
 • prawo gospodarcze i handlowe.
  • rejestracja podmiotów gospodarczych,
  • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy,
  • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami,
  • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
  • opiniowanie i sporządzanie umów,
  • i inne.

W ramach poszczególnych gałęzi prawa
świadczymy następujące usługi:

 • reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie w postępowaniach karnych przygotowawczych i sądowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • udzielanie jednorazowych porad prawnych,
 • analizowanie i sporządzanie umów,
 • tworzenie aktów prawnych, a w tym regulaminów np. pracy, wynagradzania,
 • prowadzenie negocjacji,
 • windykacja wierzytelności.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną każdorazowo jest ustalane indywidualnie z klientem z uwzględnieniem przewidywanego i koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy. Istnieje możliwość ustalenia następujących form wynagrodzenia: ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.

Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi z góry określoną, konkretną kwotę wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonej czynności prawnej np. sporządzenie pisma procesowego, udzielenie porady prawnej, zastępstwo przed sądem czy poprowadzenie całej sprawy w danej instancji.

Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do klientów biznesowych, którzy są zainteresowani stałą obsługą prawną przez Kancelarię. W takim przypadku, w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne.

Wynagrodzenie godzinowe jest zależne od ustalonej z klientem stawki godzinowej oraz od ilości czasu jaki Kancelaria poświęciła realizując konkretną czynność prawną. W przypadku wyboru przez klienta wynagrodzenia godzinowego czas pracy Kancelarii jest szczegółowo ewidencjonowany i przedkładany klientowi, co miesiąc, wraz z fakturą VAT.

Wynagrodzenie mieszane może być ustalone przy łącznym zastosowaniu wszystkich metod wyżej wskazanych. Wynagrodzenie mieszane jest stosowane w celu zastosowania najbardziej satysfakcjonującego sposobu rozliczania każdemu klientowi.

Blog

Ostatnie wpisy na blogu

Zmiany w prawie pracy od lutego 2016r.

Zmiany w prawie pracy od lutego 2016r.

W dniu 22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która przewiduje szereg zmian a w szczególności w...

więcej »
Przedawnienie czesnego za studia dopiero po 10 latach

Przedawnienie czesnego za studia dopiero po 10 latach

W uchwale z dnia 21 października 2015r. (III CZP 67/15) Sąd Najwyższy orzekł, że do przedawnienia roszczeń o opłatę...

więcej »
Zmiany w urlopach rodzicielskich, które wyjdą w życie w dniu 2 stycznia 2016r.

Zmiany w urlopach rodzicielskich, które wyjdą w życie w dniu 2 stycznia 2016r.

Od 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w przepisach kodeksu pracy zawiązanych z narodzinami i opieką...

więcej »

Kontakt

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Diana Duch

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00-17:00,
sobota - po wcześniejszym ustaleniu.
Istnieje możliwość ustalenia innych godzin spotkania w zależności od potrzeb Klienta.

NIP: 1231300814
REGON: 361994564
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
12 1240 1330 1111 0010 6409 3447
Bank PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie

Wyślij wiadomość

Nawigacja

Uruchom nawigację